Skip links

Ár gCód Iompair

Cad is féidir leat a dhéanamh?

Ár gCód Iompair

Leanfaimid na tionscnaimh seo agus iarraimid orthu siúd ar fad a thugann cuairt ar an áit iad a leanúint freisin chun ár dtírdhreach álainn a choimeád glan agus é a chaomhnú do na glúnta a bheidh le teacht (iad siúd a chónaíonn anseo agus iad siúd a thugann cuairt ar an áit).

Léigh níos mó fúthu thíos:

Fiafraigh cead ón úinéir talún

Ó tharla go bhfuil roinnt dár bhfearann faoi úinéireacht phríobháideach nó choimíneachta, fiafraigh cead ón úinéir talún sula siúlann tú ar a dtalamh.

Tá na cosáin náisiúnta a bhfuil fáil orthu go poiblí aibhsithe ar ár mapa idirghníomhach agus is féidir níos mó eolais a fháil orthu anseo.

Ná Fág Lorg

Is ball pobail muid den tionscnamh Ná Fág Lorg. Is éard atá ann ná “Clár Oideachais Eitice Lasmuigh atá deartha chun caitheamh aimsire freagrach lasmuigh a chur chun cinn agus a spreagadh” agus “cabhraíonn sé le timpeallacht shláintiúil agus bríomhar a choinneáil”.

Is féidir na seacht bprionsabal a fheiceáil ar aghaidh:

Ná déan cnagaíola

Maidir le cnagaíl níor chóir é a dhéanamh in aon cheann dár ngeoshuíomhanna chun cabhrú le caomhnú na lomán.

Is féidir samplaí a thógáil le haghaidh taighde, ach cinntigh go bhfuil cead úinéara faighte roimh ré. Nó, is féidir samplaí úra a ghlacadh ó chairéil bheaga ar thaobh an bhóthair. Cuir ceist ar an nGeolaí Geopháirce le haghaidh breis eolais ar an áit ar féidir iad seo a leanas a fháil.

Cód Iontaiseach

Agus údar corraitheach é iontaisí a aimsiú, déan an méid seo a leanas a mheas le do thoil:

  • An bhfuil cead agat an iontaise (na hiontaisí) a bhailiú?
  • An láithreán sainspéise é seo? An bhfuil cead agat a bheith ar an talamh? An bhfuil an suíomh cosanta?
  • An ndéanfaidh tú damáiste don iontaise nó don charraig thart timpeall air tríd é a úsc?
  • Faigh cabhair ó shaineolaí, mar shampla ón nGeolaí Geopháirce, chun cabhrú leat an rud a d’aimsigh tú a aithint.
  • Coinnigh sonraí den áit a d’úsc tú an iontaise agus cuir lipéad air.

Rinneadh an cód seo a chur in oiriúint ó Chód Iontaiseach na hAlban.

Tabhair faoi deara freisin...

Tá roinnt dár suíomhanna laistigh den réigiún geopháirce cosanta faoin AE, treoracha náisiúnta agus réigiúnda, cosúil le Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (SACs), Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPAs), Limistéir Oidhreachta Náisiúnta (NHAs), Suíomhanna Geolaíochta Contae (CGSs) agus Anaclann Dúlra.

Tá na teidil seo neamhspleách ó stádas Geopháirc Dhomhanda UNESCO (UGG), agus go deimhin bunaíodh iad roimh stádas UGG a bhaint amach dóibh.

GA